Syeikh al-albani: Seruan Imam 4 Mazhab Untuk Mengikuti Sunnah

Semoga dengan mendengar perkataan-perkataan dari mereka, kita akan semakin Istiqomah dalam menegakkan Sunnah dan meninggalkan pendapat yang menyelisihinya.

Berikut perkataan para Imam-imam tersebut , semoga Allah merahmati mereka :
kitab abu hanifah

Pertama, ABU HANIFAH (Imam Madzhab Hanafi)

Imam Abu Hanifa berkata;

1. Apabila hadits itu shahih (dalil -pen), maka hadits itu adalah madzhabku.” (Ibnu Abidin di dalam Al-Hasyiyah 1/63)

2. ‘Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang pada perkataan kami, selagi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya (dali -pen)”. (Ibnu Abdil Barr di dalam Al-Intiqa’u fi Fadha ‘ilits Tsalatsatil A’immatil Fuqaha’i, hal. 145)

3. Dalam sebuah riwayat dikatakan: ‘Adalah haram bagi orang yang tidak mengetahui alasanku (dalil -pen) untuk memberikan fatwa dengan perkataanku”.

4. “Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalil -pen), maka tinggalkanlah perkataanku”. (Al-Fulani di dalam Al-lqazh, hal. 50)
_________
kitab almuwattha

Kedua, MALIK BIN ANAS (Imam Madzhab Maliki)

Imam Malik berkata;

1. “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang salah dan benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah (dalil -pen), ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan Al Kitab dan Sunnah (dalil -pen), tinggalkanlah”. (Ibnu Abdil Barr di dalam Al-Jami’, 2/32)

2.’Tidak ada seorang pun setelah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, kecuali dari perkataannya itu ada yang diambil dan yang ditinggalkan, kecuali Nabi Shallallahu alaihi wa sallam (dalil -pen)“. (Ibnu Abdil Hadi di dalam Irsyadus Salik, 1/227)
___________
imam syafi'i

Ketiga, ASY-SYAFI’I (Imam Madzhab Syafi’i)

Imam Syafi'i berkata

1.Tidak ada seorangpun, kecuali dia harus bermadzab dengan Sunnah Rasulullah dan menyendiri dengannya (dalil -pen). Walaupun aku mengucapkan satu ucapan dan mengasalkannya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalil -pen) yang bertentangan dengan ucapanku. Maka peganglah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam (dalil -pen). Inilah ucapanku.” (Tarikhu Damsyiq karya Ibnu Asakir,15/1/3)

2.”Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalil -pen), maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya, hanya karena mengikuti perkataan seseorang.” (Ibnul Qayyim, 2/361, dan Al-Fulani, hal.68)

3.”Apabila kamu mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalil -pen), dan tinggalkanlah apa yang aku katakan.” (Al-Harawi di dalam Dzammul Kalam,3/47/1)

4.”Apabila Hadist itu Shahih (dalil -pen), maka dia adalah madzhabku. ” (An-Nawawi di dalam AI-Majmu’, Asy-Sya’rani,10/57)

5..”Setiap masalah yang didalamnya terdapat kabar dari Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam adalah shahih (dalil -pen)…..dan bertentangan dengan apa yang aku katakan, maka aku meralatnya di dalam hidupku dan setelah aku mati.” (Al-¬Harawi, 47/1)
_________
AHMAD BIN HAMBAL

Keempat, AHMAD BIN HAMBAL (Imam Madzhab Hambali)

Imam Ahmad berkata;

1. “Janganlah engkau mengikuti aku dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi’i, Auza’i dan Tsauri, Tapi ambillah dari mana mereka mengambil (dalil -pen).” (Al Fulani, 113 dan Ibnul Qayyim di dalam Al-I’lam, 2/302)

2. “Pendapat Auza’i, pendapat Malik, dan pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pendapat, dan ia bagiku adalah sama, sedangkan alasan (dalil -pen) hanyalah terdapat di dalam atsar-atsar (hadits-hadits. Red.)” (Ibnul Abdl Brr di dalam Al-Jami`, 2/149)

3. “Barang siapa yang menolak hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalil -pen), maka sesungguhnya ia telah berada di tepi kehancuran” (Ibnul Jauzi, 182).

(Di sadur dan diringkas dari Mukaddimah Kitab Shifatu Shalatiin Nabii shallallahu ‘alaihi wa sallam, karya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin AI-Albani rahimahullah dengan sedikit perubahan oleh Tim Redaksi)

Oleh Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin AI-Albani rahimahullah

(Di sadur dan diringkas dari Mukaddimah Kitab Shifatu Shalatiin Nabii shallallahu ‘alaihi wa sallam, karya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin AI-Albani rahimahullah dengan sedikit perubahan tanpa merubah makna)
Disclaimer:
jika Terdapat kesalahan dari sisi penulisan, ukuran font, link rusak, sumber referensi dll harap konfirmasi via whatsapp ke 0895629036221 untuk diperbaiki.

Syeikh al-albani: Seruan Imam 4 Mazhab Untuk Mengikuti Sunnah