apa Sebab Penamaan Syi’ah dengan Rafidhah ?

Penamaan dengan nama ini disebutkan oleh salah satu pembesar mereka yaitu al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Dia mengatakan: “Bab tentang keutamaan orang-orangRafidhah dan terpujinya menamakan diri dengannya.” Kemudian dia menyebutkan riwayat dari Sulaiman al-A'masy, dia mengatakan:
apa Sebab Penamaan Syi’ah dengan Rafidhah ?
inilah ulama syiah rafidhoh iran di zaman ini

“Aku memasuki tempat Abu Abdullah Ja'far binMuhammad. Aku berkata: “Aku menjadi penebusmu, sesungguh-nya manusia menamai kitadengan nama Rawafidh (bentuk jamak dari Rafidhah−penj), sebenarnya apa maknaRawafidh?” Maka dia berkata: “Demi Allah, se-benarnya bukan mereka yang menamai, tetapi Allah-lah yang menamai kalian dengan nama itu dalam ki-tab Taurat dan Injil melalui perkataan Musa dan Isa.”[1]

Dikatakan juga, mereka diberi nama Rafidhah dikarenakan mereka mendatangi Zaid bin Alibin Husain seraya berkata, “Berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Umar, dengandemikian kami akan bergabung ber-samamu”, kemudian Zaid menjawab, “Mereka berdua adalah sahabat kakek saya (Rasulullah shallallahu alahi wasallam), justru aku setia dan cinta kepada mereka berdua.”

Maka mereka berkata: “Jika demikian kami menolakmu.” Dengan demikian mereka diberi nama “Rafidhah” artinya golongan penolak. Adapun orang-orang yang berbai'at dan setuju dengan Zaid diberi nama Zaidiyyah.[2]

Dalam suatu pendapat dikatakan mereka diberi nama Rafidhah dikarenakan menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar.[3] Dalam pendapat yang lain, di-beri nama Rafidhahdikarenakan penolakan mereka terhadap agama.[4]

referensi
[1] Kitab Biharul Anwar karangan al-Majlisi (65/97). Buku ini termasuk referensi terakhir mereka.
[2] At-Ta'liqaat 'ala Matni Lum'atil I'tiqaad oleh guru kami Syaikh Abdullah al-Jibrin,108.
[3] Maqaalaatul Islamiyyin (1/89). Catatan kaki oleh Muhyiddin Abdul Hamid.
[4] Maqaalaatul Islamiyyin (1/89)

repost from dd-sunnah

Tidak ada komentar: