Biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah

Biografi Imam Al-Bukhari 

Pada kesempatan ini, kita akan angkat biografi seorang ulama yang selalu mencintai rihlah, rihlah dalam ahli hadits bermakna seseorang yang menempuh pengembaraan untuk mencari hadits atau sanad yang 'ali. 

Sedangkan makna sanad yang 'ali adalah sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan. 

Ulama yang kita maksud adalah Imam Al-Bukhari. 

Nama Lengkap Beliau : Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Muhgirah bin Bardizbah. 

Beliau dipanggil Al-Bukhari dikarenakan beliau lahir di Bukhara, sebuah kota kuno yang terkenal di Khurasan. 

Kelahirannya : Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Beliau lahir pada hari Jum'at tepatnya setelah shalat Jum'at. 

Bentuk Fisiknya : Imam Al-Bukhari memiliki tubuh yang kurus, tidak tinggi, dan juga tidak pendek. 

Pujian Para Ulama : Imam Abu Hatim ar-Razi berkata : " Khurasan tidak pernah melahirkan seorang pun yang lebih kuat hafalannya daripada Al-Bukhari. Tidak ada orang Khurasan yang datang ke Irak yang lebih berilmu daripada Al-Bukhari." 

Guru-gurunya : Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Makki bin Ibrahim, Abu Ashim an-Nabil, Ubaidullah bin Musa, Abu Nu'aim, Dll. 

Murid-muridnya : Muslim bin al-Hajjaj, Abu Isa at-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Dll. 

Wafatnya : Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri, bertepatan pada hari sabtu, tahun 256 H. 

Imam Al-Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari. 

Wallahu A'lam 

Rabu, 6 Syawwal 1444 H/26 April 2023 M. 

✒️ Alsabil Hidayat 
__________________

Referensi : 

1. Kitab Min A'lami as-Salaf 
2. At-Tarikh al-Kabir
3. Tarikh Baghdad
4. Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari
5. Siyar A'lamin Nubala' 
6. Siratul Imam al-Bukhari

Tidak ada komentar: